preskoči na sadržaj

Osnovna škola Ivana Kukuljevića Sakcinskog Ivanec

Natječaji

N A T J E Č A J

Autor: Renata Papec, 19. 8. 2020. 11:47

Na temelju članka 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08,86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) te Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN 102/18., 22/20) Osnovna škola Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Ivanec, Ulica akademika Ladislava Šabana 17, 42240 Ivanec raspisuje

 

N A T J E Č A J

za radno mjesto

 

Pomoćnika/pomoćnice u nastavi učeniku/učenici s teškoćama u razvoju

na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom od 20 sati tjedno – 6 izvršitelja/izvršiteljica , Projekt  Varaždinske županije  „JA MOGU“

 

Uvjeti:

- najmanje srednja stručna sprema (četverogodišnji program)

- nepostojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08.) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Uz prijavu je potrebno priložiti:

-  Životopis,

- Diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

- Dokaz o državljanstvu

- Uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni   

   postupak glede zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskim ustanovama(ne starije od 30

  dana)

- Elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO

- Uvjerenje o završenom osposobljavanju za rad s učenicima s teškoćama u razvoju ukoliko je završen program osposobljavanja za pomoćnika u nastavi.

 

Za prijavu na natječaj navedene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat/kandidatkinja dužni su navedene isprave i priloge dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

 

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama  ispunjava uvjete natječaja dužni su pristupiti intervjuu, a ako ne pristupe smatra se da je prijava povučena.

O vremenu i mjestu održavanja intervjua kandidati će biti osobno obaviješteni.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju iz članka 102. stavaka 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br.:: 121/17) dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, te dostaviti i dokaze iz članka 103. stavka 1. navedenog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju

 a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema drugim posebnim zakonima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

 

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka  navedenim u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe natječajnog postupka sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Rok za prijave je osam dana od dana objave na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje i OŠ. Natječaj je otvoren od 20.8.2020. do 28.8.2020. godine.

 

Kandidati dostavljaju prijave na adresu:

 

OSNOVNA ŠKOLA IVANA KUKULJEVIĆA SAKCINSKOG, IVANEC

Ulica akademika Ladislava Šabana 17, 42 240 Ivanec

s naznakom „Za natječaj JA MOGU“

 

 

 

 

 [više]

REZULTATI NATJEČAJA OD 05. 12. 2019. ZA RADNA MJESTA UČITELJA/ICE:

Autor: Renata Papec, 30. 12. 2019. 09:12

 1. UČITELJ/ICA  GLAZBENE KULTURE – 1 izvršitelj/ica, na određeno i puno radno vrijeme, do povratka učiteljice s roditeljskog dopusta, rad u MŠ

 2. UČITELJ/ICA  PRIRODE i BIOLOGIJE – 1 izvršitelj/ica, na određeno i nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), do povratka učiteljice s roditeljskog dopusta, rad u MŠ i PŠ

 

Nakon završenog postupka testiranja kandidata, povjerenstva su predložila sljedeće kandidate/kinje, a na prijedlog ravnatelja Školski odbor je dao suglasnost za sklapanje ugovora o radu sa sljedećim kandidatima:

 

 1. Za radno mjesto učitelja/ice Glazbene kulture: Katarina Kljunić
 2. Za radno mjesto učitelja/ice Prirode i Biologije: Ivana God

 

U Ivancu, 20. 12. 2019.

 [više]

Obavijest kandidatima o testiranju za radno mjesto učitelj/ica Glazbene kulture i Prirode/Biologije Vijest ima dokument u privitku

Autor: Renata Papec, 16. 12. 2019. 16:33

Obavijest kandidatima o testiranju za radno mjesto učitelj/ica

Glazbene kulture i Prirode/Biologije

Poštovani,

vrednovanje kandidata/tkinja prijavljenih na natječaj za radno mjesto učitelj/ica   Glazbene kulture i Prirode/Biologije

koji su zadovoljili formalne uvjete i čije su prijave potpune provest će se u četvrtak 19. 12. 2019.

 • Priroda/Biologija u 14,00 sati

 • Glazbena kultura u 14,30 sati

 

u prostorijama Osnovne škole Ivana Kukuljevića Sakcinskog,  Ivanec.

 

Kandidati/tkinje koji nisu ispunili formalne uvjete i čije prijave nisu bile potpune bit će obaviješteni putem elektroničke pošte.

U privitku se nalaze Obavijesti i upute kandidatima.

 [više]

NATJEČAJ

Autor: Ljubica Matić, 5. 12. 2019. 17:24

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju i srednjoj školi (NN 87/08.,86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18.), te Pravilnika  o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Ivanec, Ulica akademika Ladislava Šabana 17, 42240 Ivanec raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

 1. UČITELJ/ICA  GLAZBENE KULTURE – 1 izvršitelj/ica, na određeno i puno radno vrijeme, do povratka učiteljice s roditeljskog dopusta, rad u MŠ

 2. UČITELJ/ICA  PRIRODE i BIOLOGIJE – 1 izvršitelj/ica, na određeno i nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), do povratka učiteljice s roditeljskog dopusta, rad u MŠ i PŠ

 

Uvjeti za radno mjesto pod red.br. 1.- 2. prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Kandidati uz prijavu na natječaj trebaju priložiti:

 • životopis,

 • dokaz o stručnoj spremi,

 • elektronički zapis o radnom stažu iz evidencije HZMO

 • domovnicu,

 • rodni list i

 • uvjerenje o nekažnjavanju da se protiv kandidata ne vodi istražni ni kazneni postupak (ne starije od 1 mjesec).

 Dokumenti se dostavljaju u preslikama koje nije potrebno ovjeravati. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta u rok od 8 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje i Škole, dostaviti na adresu škole.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama  i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti intervjuu, a ako ne pristupe smatra se da je prijava povučena.

O vremenu i mjestu održavanja intervjua kandidati će biti osobno obaviješteni.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju iz članka 102. stavaka 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br.:: 121/17) dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, te dostaviti i dokaze iz članka 103. stavka 1. navedenog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju

 a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema drugim posebnim zakonima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

 

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Kandidati dostavljaju molbe na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA IVANA KUKULJEVIĆA SAKCINSKOG, IVANEC

Akademika Ladislava Šabana 17, 42 240 Ivanec

U Ivancu, 5.12.2019. godine                                                                                 Ravnatelj:Damir Jagić, prof.

 

 [više]

REZULTATI NATJEČAJA OD 10. 10. 2019. ZA RADNA MJESTA UČITELJA/ICE:

Autor: Renata Papec, 30. 10. 2019. 17:00

UČITELJ/ICA  GLAZBENE KULTURE – 1 izvršitelj/ica, na određeno i nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), do povratka učiteljice s roditeljskog dopusta, rad u MŠ i PŠ

 1. UČITELJ/ICA  RAZREDNE NASTAVE – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno i puno radno vrijeme (40 sati tjedno), rad u PŠ
 2. UČITELJ/ICA  RAZREDNE NASTAVE – 1 izvršitelj/ica, na određeno i nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), Nastava u kući do potrebe
 3. UČITELJ/ICA  PRIRODE i BIOLOGIJE – 1 izvršitelj/ica, na određeno i nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), do povratka učiteljice s roditeljskog dopusta, rad u MŠ i PŠ
 4. UČITELJ/ICA  MATEMATIKE – 1 izvršitelj/ica, na određeno i nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), do povratka učiteljice s roditeljskog dopusta, rad u MŠ 
 5. UČITELJ/ICA  ENGLESKOG JEZIKA – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno i nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), rad u MŠ 
 6. UČITELJ/ICA  ENGLESKOG JEZIKA – 1 izvršitelj/ica, na određeno i nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), do povratka učiteljice s roditeljskog dopusta, rad u MŠ 
 7. UČITELJ/ICA  ENGLESKOG JEZIKA – 1 izvršitelj/ica, na određeno i nepuno radno vrijeme (25 sati tjedno), zbog uvećanja satnice ove šk. godine, rad u MŠ i PŠ

 

Nakon završenog postupka testiranja kandidata, povjerenstva su predložila sljedeće kandidate/kinje, a na prijedlog ravnatelja Školski odbor je dao suglasnost za sklapanje ugovora o radu sa sljedećim kandidatima:

 

 1. Za radno mjesto učitelja/ice Glazbene kulture: Lucija Geček
 2. Za radno mjesto učitelja/ice Razredne nastave: Ana Zaplatić
 3. Za radno mjesto učitelja/ice Razredne nastave/ nastava u kući: Tea Hrkač
 4. Za radno mjesto učitelja/ice Prirode i Biologije: Ana Štefanko
 5. Za radno mjesto učitelja/ice Matematike: Stella Mateša
 6. Za radna mjesta učitelja/ice Engleskog jezika: Lana Čiček i Marina Đurasek (obje kandidatkinje)

 

U Ivancu, 30. 10. 2019.

 

 [više]

Rang lista kandidata i poziva na intervju – razredna nastava, Engleski jezik Vijest ima dokument u privitku

Autor: Renata Papec, 25. 10. 2019. 16:47

Poštovani,

povjerenstva za procjenu i vrednovanje kandidata prijavljenih na radno mjesto  učitelja/učiteljice razredne nastave te Engleskog jezika, nakon provedenog postupka procjene utvrđuje sljedeću rang listu kandidata i poziva na intervju.

Rang lista kandidata i poziva na intervju dostupna je u privitku.

 

 

 [više]

Obavijest o testiranju kandidata Vijest ima dokument u privitku

Autor: Renata Papec, 17. 10. 2019. 13:15

Obavijest kandidatima o testiranju za radno mjesto učitelj/ica

Engleskog jezika, Razredne nastave, Glazbene kulture, Prirode/Biologije i

Matematike

Poštovani,

vrednovanje kandidata/tkinja prijavljenih na natječaj za radno mjesto učitelj/ica  Engleskog jezika, Razredne nastave, Glazbene kulture, Prirode/Biologije i Matematike

koji su zadovoljili formalne uvjete i čije su prijave potpune provest će se četvrtak 24. 10. 2019. s početkom u 14,00 sati u prostorijama Osnovne škole Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Ivanec.

Kandidati/tkinje koji nisu ispunili formalne uvjete i čije prijave nisu bile potpune bit će obaviješteni putem elektroničke pošte.

 

U privitku se nalaze Obavijesti i upute kandidatima.

 [više]

NATJEČAJ

Autor: Renata Papec, 10. 10. 2019. 11:10

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju i srednjoj školi (NN 87/08.,86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18.), te Pravilnika  o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Ivanec, Ulica akademika Ladislava Šabana 17, 42240 Ivanec raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

 1. UČITELJ/ICA  GLAZBENE KULTURE – 1 izvršitelj/ica, na određeno i nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), do povratka učiteljice s roditeljskog dopusta, rad u MŠ i PŠ

 2. UČITELJ/ICA  RAZREDNE NASTAVE – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno i puno radno vrijeme (40 sati tjedno), rad u PŠ

 3. UČITELJ/ICA  RAZREDNE NASTAVE – 1 izvršitelj/ica, na određeno i nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), Nastava u kući do potrebe

 4. UČITELJ/ICA  PRIRODE i BIOLOGIJE – 1 izvršitelj/ica, na određeno i nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), do povratka učiteljice s roditeljskog dopusta, rad u MŠ i PŠ

 5. UČITELJ/ICA  MATEMATIKE – 1 izvršitelj/ica, na određeno i nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), do povratka učiteljice s roditeljskog dopusta, rad u MŠ 

 6. UČITELJ/ICA  ENGLESKOG JEZIKA – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno i nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), rad u MŠ 

 7. UČITELJ/ICA  ENGLESKOG JEZIKA – 1 izvršitelj/ica, na određeno i nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), do povratka učiteljice s roditeljskog dopusta, rad u MŠ 

 8. UČITELJ/ICA  ENGLESKOG JEZIKA – 1 izvršitelj/ica, na određeno i nepuno radno vrijeme (25 sati tjedno), zbog uvećanja satnice ove šk. godine, rad u MŠ i PŠ

 

Uvjeti za radno mjesto pod red.br. 1.- 8. prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Kandidati uz prijavu na natječaj trebaju priložiti:

 • životopis,

 • dokaz o stručnoj spremi,

 • elektronički zapis o radnom stažu iz evidencije HZMO

 • domovnicu,

 • rodni list i

 • uvjerenje o nekažnjavanju da se protiv kandidata ne vodi istražni ni kazneni postupak (ne starije od 1 mjesec).

 Dokumenti se dostavljaju u preslikama koje nije potrebno ovjeravati. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta u rok od 8 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje i Škole 10.10.2019. godine dostaviti na adresu škole.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama  i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti intervjuu, a ako ne pristupe smatra se da je prijava povučena.

O vremenu i mjestu održavanja intervjua kandidati će biti osobno obaviješteni.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju iz članka 102. stavaka 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br.:: 121/17) dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, te dostaviti i dokaze iz članka 103. stavka 1. navedenog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju

 a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema drugim posebnim zakonima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

 

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Kandidati dostavljaju molbe na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA IVANA KUKULJEVIĆA SAKCINSKOG, IVANEC

Akademika Ladislava Šabana 17, 42 240 Ivanec

 

U Ivancu, 10.10.2019.                                                                                                            Ravnatelj:

                                                                                                                                                Damir Jagić, prof.

 

 

 [više]

NATJEČAJ

Autor: Renata Papec, 26. 8. 2019. 08:26

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/07, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18), Osnovna škola Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Ivanec, Ulica akademika Ladislava Šabana 17, objavljuje:
 
N   A   T   J   E   Č   A   J
 
Za stjecanje prvog radnog iskustva – pripravništvo za:

 • stručni suradnik/suradnica – profila edukator rehabilitator, logoped, socijalni pedagog, pedagog, psiholog,  m/ž

Uvjeti:

 • kandidat/kinja mora biti prijavljen/a u evidenciji nezaposlenih osoba i ne smije imati staža osiguranja u zvanju u obrazovnoj razini za koje se traži pripravništvo

 • ispunjava uvjete za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi iz članka 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 [više]

  

Na temelju članka 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08,86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 te Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN 102/2018.) Osnovna škola Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Ivanec, Ulica akademika Ladislava Šabana 17, 42240 Ivanec raspisuje

 

N A T J E Č A J

za radno mjesto

 

Pomoćnika/pomoćnice u nastavi učeniku/učenici s teškoćama u razvoju

na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom od 20 sati tjedno – 6 izvršitelja/izvršiteljica , Projekt  Varaždinske županije  „JA MOGU“

 

Uvjeti:

- najmanje srednja stručna sprema (četverogodišnji program)

- nepostojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08.) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Uz prijavu je potrebno priložiti:

-  Životopis,

- Diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

- Dokaz o državljanstvu

- Uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni   

   postupak glede zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskim ustanovama(ne starije od 30

  dana)

- Elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO

- Uvjerenje o završenom osposobljavanju za rad s učenicima s teškoćama u razvoju ukoliko je završen program osposobljavanja za pomoćnika u nastavi.

 

Za prijavu na natječaj navedene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat/kandidatkinja dužni su navedene isprave i priloge dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

 

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama  ispunjava uvjete natječaja dužni su pristupiti intervjuu, a ako ne pristupe smatra se da je prijava povučena.

O vremenu i mjestu održavanja intervjua kandidati će biti osobno obaviješteni.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju iz članka 102. stavaka 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br.:: 121/17) dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, te dostaviti i dokaze iz članka 103. stavka 1. navedenog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju

 a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema drugim posebnim zakonima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

 

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka  navedenim u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe natječajnog postupka sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Rok za prijave je osam dana od dana objave na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje i OŠ. Natječaj je otvoren od 24.8.2919. do 31.8.2019. godine.

 

Kandidati dostavljaju prijave na adresu:

 

OSNOVNA ŠKOLA IVANA KUKULJEVIĆA SAKCINSKOG, IVANEC

Ulica akademika Ladislava Šabana 17, 42 240 Ivanec

s naznakom „Za natječaj JA MOGU“

 

 

 

 


VIRTUALNE UČIONICE

Dragi učenici, u nastavku su linkovi do virtualnih učionica.

5.a 5. b 5. c 5. d 5. e
5. s 6. a 6. b 6. c 6. d
6. s 7. a 7. b 7. c 7. s
8. a 8. b 8. c 8. d 8. s

 

ŠETNJA ŠKOLOM

JELOVNIK
UPISI U SREDNJU ŠKOLU

Poštovani roditelji i učenici u priloženim dokumentima možete pronaći  informacije i poveznice potrebne za upis u srednju školu.

NOVO link na Odluku o upisu u 1. razred srednje škole u šk. god. 2020./2021.

Link na brošuru odaberi svoju školu, klikom na sliku brošure. Brošuru je moguće i preuzeti u priloženim dokumentima.

KALKULATOR PRIVATNOSTI

KALKULATOR PRIVATNOSTI

NA INTERNETU

Anketa

e-Sigurnost

Red Button

SIGURNIJE NA INTERNETU

CENTAR ZA SIGURNIJI INTERNET

KONTAKT

os-ivanec@os-iksakcinskog-ivanec.skole.hr

Ulica akademika Ladislava Šabana 17,

42240 Ivanec

tel: 042 781 330,

fax: 042 781 330

KORISNI LINKOVI
MONOGRAFIJA

 

Zainteresirani za školsku monografiju mogu se obratiti u tajništvo škole.

Kalendar
« Rujan 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji

Pretraživanje portala


Napredno pretraživanje
Traži
CMS za škole logo
Osnovna škola Ivana Kukuljevića Sakcinskog Ivanec / Ulica akademika L. Šabana 17, HR-42240 Ivanec / os-iksakcinskog-ivanec.skole.hr / ravnatelj@os-iksakcinskog-ivanec.skole.hr
preskoči na navigaciju