preskoči na sadržaj

Osnovna škola Ivana Kukuljevića Sakcinskog Ivanec

 > Natječaji
 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA VARAŽDINSKA

Osnovna škola Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Ivanec

KLASA: 602-02/18-02

URBROJ: 2186-118-01-18-1 

Ivanec,  25. 10. 2018.

 

            Na temelju članka 126. stavaka 1., 2. i 3. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine  broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,  16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) i Statuta Osnovne škole Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Ivanec, Školski odbor Osnovne škole  Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Ivanec raspisuje:

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Škole

 

Ravnatelj/ica školske ustanove mora ispunjavati sljedeće nužne uvjete:  

 1. završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:

 1. sveučilišni diplomski studij ili

 2. integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

 3. specijalistički diplomski stručni studij

 4. položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika,  osim u slučaju iz članka 157. stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (dalje: Zakon o odgoju)

 1. uvjeti propisani člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 2. najmanje 8 godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje 5 godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

Osim osobe koja je završila neki od studija iz  točke 1. natječaja, ravnatelj/ica osnovne škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova.

Iznimno,  osoba koja ne ispunjava uvjete iz članka 126., stavka 1., točke 1. ili stavka 2. Zakona o odgoju, može biti ravnatelj/ica osnovne škole ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu (NN br. 59/90, 26/93, 27/93, 29/94, 7/96, 59/01, 114/01 i 76/05).

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od pet (5) godina.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici sljedeću dokumentaciju:

 • životopis

 • diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

 • domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu

 • dokaz o položenom stručnom ispitu odnosno da je osoba oslobođena obveze polaganja

 • dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis HZMO)

 • potvrda osnovne i/ili srednje škole o vrsti i trajanju poslova

 • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju (ne starije od 30 dana)

 • dokaz o obavljanju poslova ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju temeljem stavka 3. članka 126. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Kandidati koji se po posebnim propisima pozivaju na prednost pri zapošljavanju, moraju prilikom prijave na natječaj dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje prava na prednost kod zapošljavanja.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta,  priložiti i  dokaze propisane člankom  103., stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na sljedećoj  poveznici:  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno čl. 13., stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08 i 69/17).

Rok za podnošenje prijava kandidata je osam (8) dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Osnovna škola Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Ivanec, Ulica akademika Ladislava Šabana 17, 42240 Ivanec, u zatvorenoj omotnici s naznakom „natječaj za ravnatelja/icu – ne otvaraj“.

 

Predsjednica Školskog odbora:

Ivančica Krtanjek


 

Temeljem mjere „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ čiji je nositelj Hrvatski zavod za zapošljavanje  (HZZ), a korisnik u području obrazovanja Ministarstvo znanosti i obrazovanja i  Plana prijema pripravnika stručnih suradnika u 500 školskih ustanova, Osnovna škola Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Ivanec, Ulica akademika Ladislava Šabana 17, 42240 Ivanec raspisuje

 

N A T J E Č A J

za pripravništvo

 

Stručnog suradnika / stručne suradnice - pripravnik  1 izvršitelj / izvršiteljica na određeno puno radno vrijeme  12 mjeseci  (psiholog ili stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila ili pedagog ili knjižničar)

 

Uvjeti:

- visoka stručna sprema, magisterij, doktorat

- kandidat/kinja mora biti prijavljen u evidenciji nezaposlenih osoba i ne smije imati staža  

  osiguranja u obrazovnoj razini za koju se traži pripravništvo

- protiv kandidata ne smije biti pokrenut kazneni postupak

 

 Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Rok za prijave je osam dana od dana objave na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje i škole.

 

Uz molbu/prijavu kandidati moraju priložiti: životopis, domovnicu, dokaz o stručnoj spremi, uvjerenje o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školi prema članku 108. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariju 6 mjeseci), dokaz o nezaposlenosti.

 

Za prijavu na natječaj može se dostaviti preslika navedenih dokumenata (nije potrebno dostaviti originale ili ovjerene preslike).

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju iz članka 102. stavaka 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br.:: 121/17) dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, te dostaviti i dokaze iz članka 103. stavka 1. navedenog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju

 a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema drugim posebnim zakonima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
 

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Kandidati dostavljaju molbe na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA IVANA KUKULJEVIĆA SAKCINSKOG, IVANEC

Akademika Ladislava Šabana 17, 42 240 Ivanec

s naznakom - za natječaj „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“


 

Temeljem suglasnosti osnivača o dodjeli sredstava za financiranje pomoćnika/ pomoćnice u nastavi za učenika s teškoćama za školsku godinu 2018./ 2019., Osnovna škola Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Ivanec, Ulica akademika Ladislava Šabana 17, 42240 Ivanec raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

Pomoćnika / pomoćnice u nastavi učeniku s teškoćama u razvoju

1 izvršitelja / izvršiteljica na određeno nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno do 14.6.2019. godine

 

Uvjeti:

- najmanje stečena srednja stručna sprema (četverogodišnji program)

- protiv kandidata ne smije biti pokrenut kazneni postupak

 

 Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Rok za prijave je osam dana od dana objave na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje i OŠ.

 

Uz prijavu kandidati moraju priložiti životopis, domovnicu, dokaz o stručnoj spremi, potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju 6 mjeseci), elektronički zapis o radnom stažu, dokaz o nezaposlenosti, potvrdu o osposobljavanju za rad s učenicima s teškoćama u razvoju, ako su isto prošli.

 

Za prijavu na natječaj može se dostaviti preslika navedenih dokumenata (nije potrebno dostaviti originale ili ovjerene preslike).

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju iz članka 102. stavaka 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br.:: 121/17) dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, te dostaviti i dokaze iz članka 103. stavka 1. navedenog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju

 a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema drugim posebnim zakonima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

 

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Kandidati dostavljaju molbe na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA IVANA KUKULJEVIĆA SAKCINSKOG, IVANEC

Akademika Ladislava Šabana 17, 42 240 Ivanec


ŠETNJA ŠKOLOM

e-Sigurnost

JELOVNIK
KONTAKT

os-ivanec@os-iksakcinskog-ivanec.skole.hr

Ulica akademika Ladislava Šabana 17,

42240 Ivanec

tel: 042 781 330,

fax: 042 781 330

UPISI U SREDNJU ŠKOLU

Poštovani roditelji i učenici u priloženim dokumentima možete pronaći  informacije i poveznice potrebne za upis u srednju školu.

KORISNI LINKOVI
Upute za spajanje na Microsoft WiFi@CARNet mrezu
MONOGRAFIJA

 

Zainteresirani za školsku monografiju mogu se obratiti u tajništvo škole.

Kalendar
« Prosinac 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

Pretraživanje portala


Napredno pretraživanje
Traži
CMS za škole logo
Osnovna škola Ivana Kukuljevića Sakcinskog Ivanec / Ulica akademika L. Šabana 17, HR-42240 Ivanec / os-iksakcinskog-ivanec.skole.hr / ravnatelj@os-iksakcinskog-ivanec.skole.hr
preskoči na navigaciju