preskoči na sadržaj

Osnovna škola Ivana Kukuljevića Sakcinskog Ivanec

 

Politika privatnosti Osnovne škole Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Ivanec

 

Ovom politikom privatnosti Osnovne škole Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Ivanec (dalje: Škola) ispitanicima se pružaju informacije o svrhama i pravnim osnovama obrade osobnih podataka, o službeniku za zaštitu osobnih podataka, legitimnim interesima Škole kao voditelja obrade ili treće strane, primatelje ili kategorije primatelja osobnih podataka, informacija da li Škola kao voditelj obrade namjerava osobne podatke prenijeti trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji, prikladne ili druge odgovarajuće mjere zaštite i sigurnost osobnih podataka, razdoblje pohrane odnosno kriterije kojima se utvrđuje to razdoblje te prava ispitanika.

 

PODACI O VODITELJU OBRADE

 

Naziv: Osnovna škola Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Ivanec Sjedište: Ulica akademika Ladislava Šabana 17, 42240 Ivanec OIB: 16575689564

Telefon: 042 781 330

E-mail adresa: os-ivanec@os-iksakcinskog-ivanec.skole.hr

Web stranica: http://os-iksakcinskog-ivanec.skole.hr/

 

PODACI O SLUŽBENIKU ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

 

Ime i prezime: Mateja Škvarić, mag.iur.

E-mail adresa: mateja.skvaric@skole.hr

Telefon: 042 781 330

 

SVRHA I PRAVNI TEMELJI ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

1.Obrada osobnih podataka na temelju pravnih obveza Osnovne škole Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Ivanec (dalje: Škola) kao voditelja obrade u smislu članka 6. stavak 1. točke c) Uredbe (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Opća uredba)

Većina osobnih podataka koje Škola obrađuje temelji se na zakonskoj obvezi te na osnovi obavljanja poslova na temelju javnih ovlasti.

Škola obrađuje osobne podatke učenika i njihovih roditelja odnosno skrbnika, zaposlenika i kandidata za zasnivanje radnog odnosa, članova Školskog odbora, članova Vijeća roditelja i drugih tijela Škole te drugih osoba s kojima Škola surađuje ili koji borave u prostorijama Škole odnosno koji se na drugi način smatraju ispitanicima u smislu Opće uredbe.

 

 UČENICI I RODITELJI 

 

Obrada osobnih podataka učenika i njihovih roditelja odnosno skrbnika temelji se na Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilniku o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama, Pravilniku o kriterijima za izricanje pedagoških mjera i drugim propisima koje je Škola obvezna primjenjivati.

Podaci se prikupljaju u svrhu obavljanja poslova upisa i ispisa učenika i vođenja odgovarajuće evidencije i dokumentacije koje Škola obavlja kao javne ovlasti.

Osobni podaci učenika koje škola obrađuje su: ime i prezime, OIB, JMBG, datum rođenja, mjesto i država rođenja, adresa prebivališta/boravišta, e-mail adresa i broj telefona.

Osobni podaci roditelja koje škola obrađuje su: Ime i prezime, adresa prebivališta/boravišta, e- mail adresa i broj telefona.

Škola ne dijeli osobne podatke učenika i roditelja učenika s trećim osobama, osim ako to nije propisano kao obveza temeljem posebnog propisa.

 

ZAPOSLENICI I KANDIDATI ZA ZAPOŠLJAVANJE

Obrada osobnih podataka zaposlenika i kandidata za zasnivanje radnih odnosa temelji se na odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonu o radu, Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Ivanec Pravilniku o radu Osnovne škole Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Ivanec te drugim propisima koje Škola primjenjuje.

Škola prikuplja podatke zaposlenika u svrhu vođenja kadrovske evidencije, ostvarivanja materijalnih prava zaposlenika, izrade statističkih izvještaja, provjere u svrhu ispitivanja zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi, te radi ostvarivanja drugih prava ili izvršavanja obveza zaposlenika u skladu s važećim propisima.

 

Podaci  zaposlenika  i  kandidata za zapošljavanje  koje Škola obrađuje su: 

Ime i prezime, datum rođenja, mjesto rođenja, nacionalnost, državljanstvo, adresa prebivališta/boravišta, OIB, JMBG, MBO, broj telefona, e-mail adresa, IBAN tekućeg računa, podaci o invaliditetu, braniteljski status, podaci o (ne)kažnjavanosti, o broju i dobi djece.

 

 ČLANOVI STRUČNIH TIJELA ŠKOLE I OSTALI

Obrada osobnih podataka članova Školskog odbora, članova Vijeća roditelja i članova drugih tijela Škole temelji se na odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i drugih propisa. Podaci koji se prikupljaju su ime i prezime, adresa prebivališta/boravišta, e-mail adresa i kontakt broj, podaci o (ne)kažnjavanosti.

Obrada osobnih podataka drugih osoba s kojima Škola surađuje odnosno koji borave u Školi temelji se na propisu odnosno pravnoj osnovi temeljem koje se obavlja suradnja odnosno potreba prikupljanja i obrade podataka temeljem propisa odnosno pravne osnove boravka osobe u Školi.

 

2. Obrada osobnih podataka na temelju privole odnosno suglasnosti ispitanika u smislu članka 6. stavak 1. točke a) Opće uredbe

U svim slučajevima kada ne postoji druga pravna osnova za obradu osobnih podataka, od ispitanika se traži privola odnosno suglasnost za obradu osobnih podataka. Privola odnosno suglasnost može biti za jedan slučaj ili za određeno vremensko razdoblje koje je konkretno navedeno. Danu privolu odnosno suglasnost ispitanik može u svakom trenutku opozvati.

 

3.Obrada osobnih podataka na temelju nužnosti za sklapanje i izvršavanje ugovora u smislu članka 6. stavak. 1. točke b) Opće uredbe

Osobni podaci obrađuju se vezano uz primjenu, sklapanje i izvršavanje ugovora te obveze koje iz njih proizlaze. Ugovori se sklapaju u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi , Zakonu o obveznim odnosima ili drugim propisima.

 

4.Obrada osobnih podataka na temelju nužnosti za izvršavanje zadaće u javnom interesu ili izvršavanja službenih ovlasti voditelja obrade u smislu članka 6. stavak 1. točke e) Opće uredbe

U ovom slučaju obrada osobnih podataka provodi se kada je takva obrada nužna za izvršavanje javnih ovlasti ili obveza koje se provode u javnom interesu.

 

5.Obrada osobnih podataka na temelju legitimnog interesa školske ustanove u smislu članka 6. stavak 1. točke f) Opće uredbe

U ovom slučaju obrada osobnih podataka provodi se kada je takva obrada nužna za osiguranje legitimnih interesa Škole kao voditelja obrade ili treće strane, radi zaštite sigurnosti učenika, zaposlenika i svih osoba koje borave u školskoj ustanovi i zaštita školske imovine.

 

DAVANJE NA KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

U skladu s propisanim zakonskim obvezama, Škola je obvezna proslijediti osobne podatke drugim pravnim osobama (primateljima) kao npr. Ministarstvu znanosti i obrazovanja, osnivaču, prosvjetnoj inspekciji, lokalnoj i područnoj upravi i samoupravi te drugoj školskoj ustanovi temeljem njihovog zahtjeva, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Poreznoj upravi, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i sl.

U skladu s potrebama provedbe posebnih propisa te u vezi potrebe provedbe određenog postupka ( sudskog, upravnog, poreznog ) prema potrebi i na traženje nadležnih tijela ( policija, sud i sl.) bit će omogućen uvid u dokumente i akte ako je to nužno za provođenje istrage i postupka temeljem posebnih propisa.

U određenim slučajevima i pravnoj obvezi koja proizlazi iz nacionalnih propisa ili propisa Europske unije može proizaći obveza proslijeđivanja određenih osobnih podataka, a obradom osobnih podataka može biti obuhvaćen i međunarodni prijenos istih.

Škola može osobne podatke proslijediti pružateljima usluga koji djeluju kao izvršitelji obrade. S navedenim izvršiteljima obrade sklapaju se ugovori u kojima je detaljno propisano postupanje s osobnim podacima, stoga isti nisu u mogućnosti bez naloga odnosno odobrenja Škole obrađivati proslijeđene osobne podatke niti ih dostavljati trećim stranama.

 

SIGURNOST I ČUVANJE OSOBNIH PODATAKA

Škola prikuplja i obrađuje osobne podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost i povjerljivost u njihovoj obradi te omogućava učinkovita primjena načela zaštite podataka, smanjenje količine podataka koji se obrađuju, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost.

Poduzimaju se sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bi se spriječilo slučajno ili nezakonito uništavanje, gubitak, izmjene, neovlašteno korištenje, otkrivanje, uvid ili pristup podacima.

Osobni podaci učenika i roditelja pohranjeni su u službenim bazama podataka kojima pravo pristupa imaju samo oni zaposlenici kojima je korištenje baza potrebno za redovno obavljanje posla. Osobni podaci čuvaju se i u fizičkom obliku u Matičnim knjigama učenika koje se nalaze u zaključanom ormaru u tajništvu. Ključeve od ormara imaju ravnatelj i tajnik Škole.

Osobni podaci zaposlenika u pisanom obliku čuvaju se u personalnim dosjeima zaposlenika i matičnoj knjizi zaposlenika. Dokumentacija se nalazi u tajništvu u zaključanom ormaru. Ključeve od ormara ima tajnik Škole. Osobni podaci zaposlenika čuvaju se i na računalu ravnatelja, tajnika škole i voditelja računovodstva. Računala su zaštićena lozinkom koja je poznata samo korisniku računala. Osobni podaci zaposlenika koji se nalaze u bazama podataka (kojima se pristupa putem interneta) zaštićeni su lozinkom. Ovlaštenje za pristup bazama podataka imaju ravnatelj i oni zaposlenici kojima je korištenje baza potrebno za redovno obavljanje posla.

Svi zaposlenici Škole i članovi stručnih i drugih tijela Škole obvezuju se na čuvanje osobnih podataka na osnovi potpisanog ugovora o radu sa klauzulom povjerljivosti te izjave o povjerljivosti.

Ravnatelj/ica i svi zaposlenici obvezni su kao profesionalnu tajnu odnosno kao drugu odgovarajuću vrstu tajne, sukladno zakonu kojim se uređuje tajnost podataka, čuvati sve osobne i druge povjerljive podatke koje saznaju u obavljanju svojih dužnosti. Navedena obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti ravnatelja/ice odnosno nakon prestanka radnog odnosa.

 

VREMENSKO RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

Svi osobni podaci obrađuju se dok se ne ispuni svrha obrade u skladu sa zakonskim i drugim propisima.

Nakon prestanka svrhe u koju su podaci prikupljeni, osobne podatke Škola ne koristi niti obrađuje, a oni ostaju u sustavu pohrane Škole i čuvaju se u skladu s propisima o čuvanju dokumentarnog i arhivskog gradiva.

 

 
   
PRAVA ISPITANIKA U VEZI OBRADE OSOBNIH PODATAKA
 1. Pravo na pristup osobnim podacima i informacijama

Imate pravo na pristup svojim osobnim podacima koje Škola obrađuje i možete zatražiti informacije o pravnom temelju i svrsi obrade, o vrsti odnosno kategorijama osobnih podataka koje Škola obrađuje. Imate pravo na uvid u svoje osobne podatke, pravo na podatke o primateljima ili kategorijama primatelja i predviđenom razdoblju pohrane osobnih podataka.

Pravo na pristup osobnim podacima može biti ograničen samo u slučajevima propisanim pravom Unije ili nacionalnim zakonodavstvom ili ako se takvim ograničenjem poštuju temeljna prava i slobode drugih.

 

 1. Pravo na ispravak osobnih podataka

Imate pravo na ispravak osobnih podataka ako nisu točni, potpuni ili ažurni. Za ispravak osobnih podataka potrebno je podnijeti pisani zahtjev u kojemu trebate navesti što nije valjano i dostaviti potrebne dokaze odnosno dokumentaciju.

 1.  Pravo na brisanje, osim za iznimke vezane prema članku 17. stavkom 3. Opće uredbe

Pravo na brisanje možete ostvariti u sljedećim slučajevima:

 • Ako osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu prikupljanja ili obrade
 • Ako je povučena privola odnosno suglasnost a ne postoji druga pravna osnova
 • Ako je uložen prigovor na obradu prema članku 21. stavku 1. Opće uredbe
 • Ako su osobni podaci nezakonito obrađeni
 • Ako se osobni podaci moraju brisati zbog pravne obveze prava Unije ili nacionalnog zakonodavstva
 • Ako su osobni podaci prikupljeni u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz članka 8. stavka 1. Opće uredbe

Iznimke prema članku 17. stavku 3. Opće uredbe

 • Radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja
 • Radi poštovanja pravne obveze kojom se zahtijeva obrada u pravu Unije ili pravu kojem podliježe Škola kao voditelj obrade ili za izvršavanje poslova od javnog interesa ili izvršavanju službene ovlasti Škole kao voditelja obrade;
 • U svrhu arhiviranja u javnom interesu, znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu s člankom 89. stavkom 1. Opće uredbe
 • Radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva
 1.  Pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka Imate pravo na ograničenje obrade ako:
 • Ako osporavate točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se Školi kao voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka
 • Ako je obrada nezakonita a protivite se brisanju
 • Ako Škola kao voditelj obrade više ne treba Vaše osobne podatke, a tražili ste ih radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva 
 • Ako ste uložili prigovor na obradu osobnih podataka prema članku 21. stavku 1. Opće uredbe
 1. Pravo na prigovor

Pravo na prigovor možete podnijeti ako Škola obrađuje Vaše osobne podatke u svrhu izvršavanja poslova od javnog interesa, pri izvršavanju službenih ovlasti ili ako se prilikom obrade poziva na legitimne interese Škole.

Za ostvarivanje svojih prava možete se obratiti pisanim putem ili putem elektroničke pošte koristeći kontakt podatke koji su navedeni u ovoj Politici privatnosti.

 

KONTAKT INFORMACIJE

Za sva pitanja vezana uz obradu osobnih podataka možete se obratiti Službeniku za zaštitu osobnih podataka putem e-mail adrese: mateja.skvaric@skole.hr ili na broj: 042 781 330.

Nadzorno tijelo za zaštitu osobnih podataka je Agencija za zaštitu osobnih podataka, kontakt: https://azop.hr/kontakt/

 

PROMJENE POLITIKE PRIVATNOSTI

Politiku privatnosti redovito ažuriramo te mijenjamo u slučaju potrebe promjene sadržaja. O svim izmjenama i dopunama biti ćete pravovremeno informirani putem naše internetske stranice u skladu s načelom transparentnosti.


JELOVNIK

Naši radovi

PROJEKT„Užina za sve “
STEM ČASOPIS

ŠETNJA ŠKOLOM

KUKULJICA

UPISI U SREDNJU ŠKOLU

Poštovani roditelji i učenici u priloženim dokumentima možete pronaći  informacije i poveznice potrebne za upis u srednju školu.

 

Link na brošuru odaberi svoju školu, klikom na sliku brošure. Brošuru je moguće i preuzeti u priloženim dokumentima.

 

KALKULATOR PRIVATNOSTI

KALKULATOR PRIVATNOSTI

NA INTERNETU

Anketa

e-Sigurnost

Red Button

SIGURNIJE NA INTERNETU

CENTAR ZA SIGURNIJI INTERNET

KONTAKT

os-ivanec@os-iksakcinskog-ivanec.skole.hr

Ulica akademika Ladislava Šabana 17,

42240 Ivanec

tel: 042 781 330,

fax: 042 781 330

KORISNI LINKOVI
MONOGRAFIJA

 

Zainteresirani za školsku monografiju mogu se obratiti u tajništvo škole.

Kalendar
« Kolovoz 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji

Pretraživanje portala


Napredno pretraživanje
Traži
CMS za škole logo
Osnovna škola Ivana Kukuljevića Sakcinskog Ivanec / Ulica akademika L. Šabana 17, HR-42240 Ivanec / os-iksakcinskog-ivanec.skole.hr / ravnatelj@os-iksakcinskog-ivanec.skole.hr
preskoči na navigaciju